Tổ chức – Huỳnh Tiểu Hương | Từ Thiện | Mồ Côi | Trẻ Lang Thang | Tài Trợ | Khuyết Tật | Trung Tâm Từ Thiện

Tổ chức

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ (NGO), hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái chính trị hay tôn giáo nào, được công nhận từ năm 2001 bởi Nhà nước Việt Nam. Các hoạt động của Trung Tâm Nhân …

Xem thêm