NGÔI NHÀ QUÊ HƯƠNG

Trở thành một nhà tài trợ hoặc đối tác

Trở thành một nhà tài trợ hoặc đối tác của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương là để đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đối tượng của chúng tôi. Hành động của bạn được ghi nhận trong quá trình liên kết quốc tế, bạn có sự tùy chọn, …

Xem thêm

Giáo Dục

Mặc dù có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn là một nước tương đối nghèo. Tình trạng mù chữ của trẻ em khuyết tật và có cảnh khó khăn vẫn là tình trạng đáng báo động. Không biết chữ, đặc biệt …

Xem thêm

Tổ chức

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ (NGO), hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái chính trị hay tôn giáo nào, được công nhận từ năm 2001 bởi Nhà nước Việt Nam. Các hoạt động của Trung Tâm Nhân …

Xem thêm