Nhà tài trợ – Trang 2 – Huỳnh Tiểu Hương | Từ Thiện | Mồ Côi | Trẻ Lang Thang | Tài Trợ | Khuyết Tật | Trung Tâm Từ Thiện

Trở thành một nhà tài trợ hoặc đối tác

Trở thành một nhà tài trợ hoặc đối tác của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương là để đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đối tượng của chúng tôi. Hành động của bạn được ghi nhận trong quá trình liên kết quốc tế, bạn có sự tùy chọn, …

Xem thêm